Đầu mỗi năm học, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ phục vụ cho công tác giảng dạy năm học mới, công tác vận động học sinh ra lớp cũng là nhiệm vụ quan ...